Babbelen.nl
email:
wachtwoord:

De Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl kunt u ook downloaden in Adobe PDF formaat. U heeft hiervoor het programma Adobe Reader nodig.Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl

Versie geldig vanaf: 15 juli 2013

Preambule

Ontmoeten.nl dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen en deel kunnen nemen aan Activiteiten. Ontmoeten.nl dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de website van Ontmoeten.nl en/of deelname aan een Activiteit.

Artikel 1 Definities

 1. Ontmoeten.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden. Ontmoeten.nl is onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Didio B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30171748.
 2. Gebruiker(s): een natuurlijk persoon die de Website van Ontmoeten.nl gebruikt en over een Profiel beschikt.
 3. Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met persoonlijke gegevens.
 4. Website: de website van Ontmoeten.nl, te bereiken via www.ontmoeten.nl.
 5. Aanbieder: een natuurlijk- of rechtspersoon die op de Website een Activiteit aanbiedt.
 6. Activiteit: een door de Aanbieder aangeboden/uitgevoerde Activiteit waar een Gebruiker aan deelneemt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Ontmoeten.nl deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ontmoeten.nl en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Ontmoeten.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Ontmoeten.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand van op de hoogte. Gebruikers staat het vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

 1. Aanmelding bij Ontmoeten.nl is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.
 2. De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan Ontmoeten.nl door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.

Artikel 4 Profiel

 1. Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden.
 2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, is Ontmoeten.nl gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.
 3. De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan.
 4. Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan Ontmoeten.nl te melden.
 5. Ontmoeten.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.
 6. De Gebruiker vrijwaart Ontmoeten.nl van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker.
 7. Profielen waar binnen een periode van zes maanden niet wordt ingelogd, zullen worden verwijderd.

Artikel 5 Activiteiten

 1. Ontmoeten.nl is op geen enkele wijze betrokken bij Activiteiten die worden aangeboden op de Website. Ontmoeten.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die een Gebruiker mocht lijden als gevolg van (deelname aan) een Activiteit.
 2. Eventuele verschuldigde betalingen voor een Activiteit worden zonder tussenkomst van Ontmoeten.nl door de Gebruiker aan de Aanbieder voldaan.
 3. De Gebruiker dient zich te gedragen conform deze voorwaarden en eventuele meegedeelde aanwijzingen van Aanbieder gedurende de Activiteit. Indien een Gebruiker deze verplichting niet nakomt is Aanbieder gerechtigd de Activiteiten op te schorten of te beëindigen, zonder dat Aanbieder daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Gebruiker.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Aanbieder te leveren Activiteiten. De Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 5. Aanbieder kan van de Gebruiker verlangen zich adequaat te verzekeren gedurende de uitvoering van de Activiteiten. Indien de Gebruiker dit nalaat is Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die een Gebruiker mocht lijden.
 6. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd een Activiteit te annuleren, onder andere in die gevallen dat het aantal aanmeldingen voor de betreffende Activiteit lager is dan het vereiste minimum aantal Gebruikers.

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Ontmoeten.nl
 2. De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.
 3. De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Ontmoeten.nl aan de Gebruiker zal melden.
 4. De Gebruiker dient oprecht te handelen richting Ontmoeten.nl en andere Gebruikers.
 5. De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Ontmoeten.nl en andere Gebruikers.
 6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Ontmoeten.nl en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
 7. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Ontmoeten.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
 9. Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Ontmoeten.nl of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
 10. De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
 11. Indien de Gebruiker handelt met een bepaling in artikel 6, heeft Ontmoeten.nl het recht het Profiel van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8, zonder dat Ontmoeten.nl gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

Artikel 7 Persoonsgegevens

 1. Ontmoeten.nl handelt te allen tijden in overeenstemming met het gehanteerde privacy statement. Door gebruik te maken van de door Ontmoeten.nl aangeboden diensten verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen uit het privacy statement.

Artikel 8 Beëindiging

 1. Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
 2. Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Ontmoeten.nl worden verwijderd.
 3. Ontmoeten.nl is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien de Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Ontmoeten.nl.
 4. Ontmoeten.nl is gerechtigd een Profiel te verwijderen zonder de Gebruiker daar vooraf schriftelijk over te informeren.
 5. Indien Ontmoeten.nl overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van Ontmoeten.nl om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Ontmoeten.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Gebruiker.
 2. Ontmoeten.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers op de Website.
 3. Ontmoeten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Gebruikers van de website.
 4. Ontmoeten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers of derden.
 5. In het geval Ontmoeten.nl aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker Ontmoeten.nl vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Ontmoeten.nl.
 6. Ontmoeten.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Ontmoeten.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Ontmoeten.nl of diens licentiegevers.
 2. De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Ontmoeten.nl mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Ontmoeten.nl nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Ontmoeten.nl, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Ontmoeten.nl van ten minste duizend Euro. Ontmoeten.nl behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 4. Door een afbeelding of overig materiaal te plaatsen of toe te voegen verleent de Gebruiker Ontmoeten.nl een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en sublicentieerbaar recht en een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepbare en sublicentieerbare licentie voor het vermenigvuldigen, distribueren, openbaar maken, verzenden, wijzigen, aanpassen, tentoonstellen, verkopen en in licentie geven.
 5. De Gebruiker mag geen afbeeldingen of overige materiaal plaatsen die inbreuk maken op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die bestaan onder de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschil

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en Ontmoeten.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Gebruiker en Ontmoeten.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling genomen worden Ontmoeten.nl, waarbij Ontmoeten.nl er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.
 4. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, zal uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen tussen Ontmoeten.nl en de Gebruiker.